Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekt partnerski

Skrzynka

Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik biurowy ds. projektów
nabór

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne
 2. Doświadczenie minimum 2 lata na stanowisku związanym z opracowaniem i wdrażaniem projektów z udziałem funduszy UE
 3. Posiadanie bardzo dobrej znajomości i umiejętności obsługi komputera oraz pozostałych urządzeń biurowych;
 4. Wymagania formalne:

· obywatelstwo polskie,

· posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

· posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, rolnicze, zarządzanie, europeistyka lub pokrewne)
2. Posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o organizacjach pozarządowych,
o finansach publicznych, o pomocy publicznej, o rozwoju obszarów wiejskich przy wsparciu EFRROW;
3. Posiadanie wiedzy z zakresu Programu LEADER poparte znajomością regionu działania LGD;
4. Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychofizycznych: odpowiedzialność,
kreatywność, zdolność planowania, umiejętność pracy w zespole, umiejętność wyrażania się w mowie
i w piśmie, otwartość na wiedzę.

Zakres uprawnień:

1. Udział w koordynacji pracy Rady i biura Stowarzyszenia Dolina Pilicy w ramach procesu oceny
projektów;

2. Utrzymywanie stałych kontaktów z beneficjentami realizowanych projektów oraz z Instytucjami
Wdrażającymi.

Zakres obowiązków:

1. Przygotowywanie dokumentów w uzgodnieniu z przełożonym/Kierownikiem biura i obsługa związana z naborami ogłaszanymi przez LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy

2. Pomoc w przygotowaniu dokumentów do wniosków o pomoc na koszty bieżące i aktywizację oraz projektów współpracy i operacji własnych (w tym prowadzenie procesu ofertowania i archiwizacji dokumentów);

3. Pomoc w przygotowaniu dokumentów do wniosków o płatność (w tym prowadzenie procesu ofertowania i archiwizacji dokumentów);

4. Bezpośrednia współpraca i pomoc Radzie Stowarzyszenia, w realizacji jej funkcji decyzyjnych;

5. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów;

6. Pomoc w przygotowaniu sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu i Instytucji Wdrażającej;

7. Dokumentowanie procesu wdrażania LSR oraz opracowania i wdrażania projektów własnych;

8. Udział w targach i innych imprezach wystawienniczych oraz akcjach promocyjnych;

9. Pomoc i udział w imprezach organizowanych przez LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy;

10. Pomoc w organizacji i udział w szkoleniach, spotkaniach informatyczno-promocyjnych, konferencjach;

11. Czynności związane z przygotowaniem i obsługą Walnego Zebrania Członków;

12. Wykonywanie innych zadań na zlecenie przełożonego lub Kierownika Biura;

13. Dbałość o właściwe warunki przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych
z realizacją umów w ramach programu LEADER;

14. Prowadzenie bieżących spraw biurowych;

15. Prowadzenia bieżącej korespondencji biura;

16. Organizacja szkoleń dla członków Rady;

17. Ocena merytoryczna grantów w ramach projektów grantowych;

18. Pomoc w przygotowaniu/wypełnianiu ankiet/sprawozdań dla podmiotów zewnętrznych;

19. Monitoring procesu skuteczności wdrażania LSR;

20. Rozliczanie wniosków o płatność w zakresie projektów grantowych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz ukończone kursy i szkolenia,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
  z praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV muszą zawierać klauzulę - zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych wraz z późniejszymi zmianami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w terminie do dnia 22.10.2018 do godz.16:00
na adres:

Stowarzyszenie Dolina Pilicy

ul. Św. Antoniego 55

97-200 Tomaszów Mazowiecki

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko – Pracownik biurowy ds. projektów”.
Aplikacje, które wpłyną do siedziby Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LGD w dniu 22.10.2018 o godz. 16:30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (44)710 15 52.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.dolinapilicy.pl

Z Regulaminem Pracy Biura Stowarzyszenia można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Pilicy oraz na stronie internetowej www.dolinapilicy.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - .pdf
PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty

Szlak Konny