MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny


Wprowadzono zaliczki na finansowanie działań z PROW na lata 2007-2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła zaliczki na finansowanie działań z PROW na lata  2007-2013.


Na operacje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań inwestycyjnych oraz działań osi LEADER objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będzie można otrzymać z ARiMR zaliczkę. Te korzystne rozwiązania mają za zadanie ułatwić jak największej liczbie rolników, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów korzystanie z takiej pomocy.

Zaliczkę ARiMR będzie można otrzymać na realizację operacji w ramach następujących:
 1. Modernizacja gospodarstw rolnych,
 2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 6. Wdrażanie projektów współpracy,
 7. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Warunki i zasady przyznawania zaliczek zostały określone m.in. w Ustawie z dn. 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej opublikowanej 9 kwietnia br. (Dz. U. nr 57 z 2010 r. poz. 351). Przepisy tej ustawy wchodzą w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia czyli 10 maja br.

Zaliczka dla Beneficjentów działań inwestycyjnych, czyli "Modernizacji gospodarstw rolnych"; "Zwiększania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"; "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej"; "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" oraz projektów realizowanych w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" w zakresie działań odpowiadających warunkom przyznania pomocy z Osi 3 może wynieść nawet połowę wartości wsparcia przeznaczonego przez ARiMR w latach 2009 oraz 2010. Zaliczka wypłacana Beneficjentom w kolejnych latach nie może przekraczać 20% przyznanej pomocy.

Natomiast zaliczka przyznana na "Wdrażanie projektów współpracy" oraz "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów może pokryć nawet do 50% przyznanej Beneficjentowi w latach 2009 oraz 2010 kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji. Zaliczka wypłacana Beneficjentom w kolejnych latach nie przekroczy 20% przyznanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji.

Na zaliczkę w wysokości do 20% przyznanej pomocy związanej z kosztami bieżącymi mogą liczyć Lokalne Grupy Działania w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Wypłata zaliczki podlega ustanowieniu gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110% kwoty zaliczki.

Z zaliczek będą mogli skorzystać także Beneficjenci, którzy złożyli wnioski o pomoc finansową z ww. działań, w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, które zostały przeprowadzone przed dniem wejściem w życie ww. ustawy np. podczas ubiegłorocznych naborów wniosków.

W tym przypadku zaliczka będzie wypłacana Beneficjentom na jego wniosek, który składać się będzie  na formularzu opracowanym przez ARiMR, udostępnionym m.in. w Centrali i Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR.

Ważne jest, aby Beneficjenci składając wniosek, dokonali tej czynności w odpowiednim terminie, tj.:
 • Beneficjenci, którzy mają już podpisane z ARiMR lub Samorządem Województwa umowy przyznania pomocy w ramach wymienionych działań, muszą złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w ciągu 30 dni liczonych od 10 maja 2010 r. czyli do 8 czerwca br.
 • Beneficjenci, których wnioski o przyznanie pomocy przeszły pozytywną weryfikację, lecz nie zostały jeszcze z nimi zawarte umowy przyznania pomocy, jeżeli chcą skorzystać z zaliczki muszą złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od momentu podpisania umowy przyznania pomocy.
Nowe rozwiązania mają za zadanie zwiększyć możliwość absorpcji unijnego wsparcia oferowanego w ramach PROW 2007-2013. Dotychczasowe zasady przyznania pomocy w ramach działań inwestycyjnych finansowanych z tego Programu zakładały, że Beneficjent z którym zostanie zawarta umowa o przyznanie pomocy musi wyłożyć własne środki finansowe na realizację danego przedsięwzięcia, a dopiero po jego realizacji i prawidłowym rozliczeniu otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Jedynie w przypadku działań Osi 4 Leader możliwe było skorzystanie z wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości nieprzekraczającej 20% przyznanej kwoty pomocy.

Takie zasady utrudniały dostęp do wsparcia, tym osobom, które nie mają wystarczająco dużo własnych  środków finansowych na realizację zaplanowanych inwestycji. Dotychczas były  one skazane na np. kredyty bankowe, których wysokie komercyjne oprocentowanie, skutecznie odstraszało od zaciągnięcia takiego zobowiązania. ARiMR ze swej strony dokładała starań aby pomagać inwestorom w realizacji ich planów np. poprzez dopłacanie do oprocentowania kredytów udzielanych przez niektóre banki. Na taką współpracę z ARiMR zdecydowało się siedem central bankowych. Niestety nie wszystkie inwestycje mogą być sfinansowane z pomocą preferencyjnie oprocentowanego kredytu i niektórzy rolnicy, aby móc skorzystać ze wsparcia w ramach PROW 2007-2013 musieli zaciągnąć dużo wyżej oprocentowane komercyjne kredyty. Teraz, dzięki zmianie regulacji prawnych w tym zakresie, tj. Umowy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, która wchodzi w życie 10 maja, Beneficjenci będą mogli wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaliczki, która pozwoli łatwiej sięgnąć po pieniądze z PROW 2007-2013, szczególnie w tych "uboższych" regionach Polski.

Materiały do pobrania:

Źródło: www.arimr.gov.pl

Podziękowanie

30.04.2010 r. - biuro Stowarzyszenia Dolina Pilicy będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 30.04.2010 r. (piątek) biuro Stowarzyszenia Dolina Pilicy będzie nieczynne zgodnie z Uchwałą Zarządu nr XVIII/4/2010 z dn. 7 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 r. w Stowarzyszeniu Dolina Pilicy za dni świąteczne przypadające w sobotę.
Podpisanie umowy na realizację projektu "Nasza historia - nasze dziedzictwo"

W dniu 07.04.2010 r. Stowarzyszenie Dolina Pilicy podpisało umowę na realizację zadania publicznego z  zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego "Nasza historia - nasze dziedzictwo". Całkowity budżet projektu opiewa na  23.437,50 zł. Otrzymana dotacja wynosi 15.000,00 zł.

Zakres rzeczowy projektu:
 • przygotowanie i realizacja warsztatów literackich (zakup materiałów i wynagrodzenie opiekunów),
 • przygotowanie i realizacja warsztatów historycznych (zakup materiałów i wynagrodzenie opiekunów),
 • przygotowanie i realizacja warsztatów teatralnych (zakup materiałów i wynagrodzenie opiekunów),
 • promocja projektu w mediach,
 • opracowanie i druk przewodnika - publikacji "Nasza historia - nasze dziedzictwo" - nakład 1.500 egz.
Warsztaty w ramach niniejszego projektu realizowane będą w 7 grupach (10 os.) w okresie maj - czerwiec br. Podsumowaniem warsztatów historycznych będzie prezentacja przez młodzież przygotowanych epizodów historycznych w trakcie obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem w poszczególnych gminach. Uczestnicy warsztatów literackich i historycznych będą mogli zaprezentować przygotowane przez siebie prace w ramach przedmiotowej publikacji.


Targi AGROTRAVEL

II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i  Agroturystyki AGROTRAVEL -Kielce dn. 09.04.2010 r.
W dn. 09.04.2010 r. Stowarzyszenie Dolina Pilicy uczestniczyło w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL  2010 r. Ideą targów AGROTRAVEL jest szeroko rozumiana komercjalizacja usług turystyki wiejskiej.
LGD prezentowało  się na stoisku województwa łódzkiego organizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego. Targom towarzyszyła promocja dziedzictwa kulturowego wsi oraz lokalnych i regionalnych  produktów kulinarnych.
W związku z powyższym Stowarzyszenie zaprosiło do uczestnictwa  w targach przedstawicielki Koła Amatorskiej Twórczości Rękodzieła Artystycznego w Wolborzu, Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Sulejowie, lokalnych twórców ludowych i przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych oraz podmiotów gospodarczych  świadczących usługi turystyczne z gminy Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz, Mniszków, Sulejów i Przedbórz. Zaprezentowano dziedzictwo kulturowe regionu nadpilicza, w tym zwłaszcza tradycyjną kuchnię, rękodzieło oraz folklor. Zebraną widownię porwały występy zespołów folklorystycznych z terenu LGD Dolina Pilicy -"Proszeniacy" z gminy Wolbórz oraz "Ciebłowianie" z gminy Tomaszów Maz.


PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty