Nabór dodatkowy - Ogłoszenie o naborze Małe Projekty od 28.11.2013 do 13.12.2013 r.
Dodane przez Admin dnia Listopad 12 2013 11:24:59
logo

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie: "Małe Projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na w/w działania: od 28.11.2013 r. do 13.12.2013 r.
Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. Św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Maz.
(w godzinach pracy biura Stowarzyszenia 8.00-16.00)

Limit dostępnych środków i zakres tematyczny: MAŁE PROJEKTY – 254.160,92zł

ZAKRES TEMATYCZNY: Działania promocyjne nakierowane muszą być na kształtowanie świadomości i nawyków w zakresie ważności i celowości gospodarki odpadamiTreść rozszerzona
logo

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie: "Małe Projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na w/w działania: od 28.11.2013 r. do 13.12.2013 r.
Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. Św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Maz.
(w godzinach pracy biura Stowarzyszenia 8.00-16.00)

Limit dostępnych środków i zakres tematyczny: MAŁE PROJEKTY – 254.160,92zł

ZAKRES TEMATYCZNY: Działania promocyjne nakierowane muszą być na kształtowanie świadomości i nawyków w zakresie ważności i celowości gospodarki odpadami, w szczególności dotyczące:

· ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów,

· zwiększenia ilości odpadów poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi,

· zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska.

Działania promocyjne realizowane będą np. poprzez festyny, pikniki ekologiczne, których tematem muszą być innowacyjne rozwiązania produktowe bądź technologiczne w zakresie gospodarki odpadami np. piknik ekologiczny dotyczący innowacyjnej technologii w zakresie biogazowi czy przetwarzania odpadów
z tworzyw sztucznych.

W ramach tych działań promowane muszą być technologie wykazujące innowacyjność równocześnie
w skali LGD i w skali województwa łódzkiego
.

Przykładowo

Beneficjenci, będą musieli wykazać, że tematyka ich projektów, jest innowacją równocześnie w skali LGD
i w skali województwa łódzkiego np. poprzez opinię o innowacyjności lub inny równorzędny dokument.

Działania promocyjne muszą być skierowane w szczególności do 3 grup docelowych:

· kobiet,

· osób poniżej 26. roku życia,

· osób powyższej 50-tego roku życia.

Celem ma być podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie właściwego gospodarowania odpadami oraz wykształcenie właściwych nawyków i zachowań, dotyczących:

· segregowanie odpadów w gospodarstwie domowym,

· wyodrębnianie rodzajów odpadów, które nie powinny trafić na składowisko (przeterminowane leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne odpady niebezpieczne),

· minimalizowanie odpadów poprzez wybieranie produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub nadających się do recyklingu

· kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców posiadających do tego warunki.

Przedsięwzięcia mają uświadomić społeczności lokalnej wpływ indywidualnych, codziennych decyzji konsumenckich na stan środowiska naturalnego.

Każdy człowiek wie, że środowisko trzeba chronić, ale często nie jest świadomy, w jak ogromnym stopniu jego codzienne zachowanie i decyzje mają wpływ na stan środowiska. I odwrotnie, jak bardzo przyczynia się do zachowania dobrego stanu środowiska, świadomie kupując produkty najmniej uciążliwe na etapie produkcji, użytkowania i utylizacji lub recyklingu.

Przedsięwzięcia mają pobudzać do osobistej odpowiedzialności zmniejszania wytwarzanych w domu i szkole odpadów, większej świadomości konsumenckiej.

Skierowanie działań promocyjnych do osób poniżej 26 r. ż ma ogromne znaczenie, gdyż dzieci i młodzież to grupa docelowa o największym potencjale w zakresie budowania nawyków ekologicznych i ekologicznego stylu życia.

Wybór kobiet jako grupy docelowej jest też w pełni uzasadniony. To kobiety mają ogromny wpływ na to co dzieje się z odpadami w gospodarstwach domowych. To one kształtują nawyki domowników. Dlatego skierowanie przedsięwzięć do nich jest uzasadnione.

Wybór osób powyższej 50 r. ż jako grupy docelowej jest uzasadniony, gdyż osoby te jako autorytety ze względu na wiek i pozycję kształtują nawyki w swoim środowisku.

Taki wybór grupy docelowej jest działaniem celowym, gdyż zmiany postaw i nawyków dotyczących gospodarki odpadami u tych osób da największy efekt ekologiczny.

Minimum wymagań, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania rekomendacji projektu: 60% wartości indeksu do maksymalnej wartości w punktacji zawartej w karcie oceny projektu wg. lokalnych kryteriów wyboru - NABÓR DODATKOWY.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami wnioskodawcy zobowiązani są składać bezpośrednio we wskazanym wyżej terminie i miejscu.

Formularze wniosków dotyczących w/w działań wraz z wykazem niezbędnych załączników oraz wykazem lokalnych kryteriów wyboru operacji będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy: www.dolinapilicy.pl, w zakładce „Wnioski”, w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wojskich: www.prow.lodzkie.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Dolina Pilicy: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 55 oraz pod numerami telefonów: (44) 710-15-52, 667-449-044, 697 55 60 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.